Tilinpäätös

Seurakunnassa laaditaan tilinpäätös Kipan tuottaman talousraportoinnin pohjalta.

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Taloussäännön  mukaan “Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksen liitetietona. 

Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- sekä investointiosasta. Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja tuloerän ylitys tai alitus. Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot pääluokittain.

Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (KJ 15:9).

Tilinpäätöksenallekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua.  Tilinpäätösaineisto sidotaan tilinpäätösasiakirjaksi.

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelmat

 

Koko henkilöstö osallistuu vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemiseen. Kirkkoherra linjaa toiminnan raamit ja kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat toiminnan kautta muodostuvan talousarvion. Talousarviosta päävastuuta kantaa talouspäällikön tehtävää tekevä henkilö ja toimintasuunnitelmista kirkkoherra. Talousarvion laadinnan yhteydessä arvioidaan talouden osalta myös kaksi seuraavaa suunnitelmavuotta.

Seurakunnan toimintasuunnitelmat ja talousarvio hyväksytään kirkkovaltuustossa. Yleensä talousarvio esitetään kirkkoneuvostossa loka-marraskuun aikana. Joulukuussa kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelmat sekä kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelman.